Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitba za cestující

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pravdivá a živá cesto, který jsi ráčil s domnělým otcem svým Josefem a přečistou matkou svou Pannou Marií spolucestovat do Egypta a doprovázet Lukáše a Kleofáše do Emaus, prosíme Tebe pokorně, Pane přesvatý, abys i nyní doprovázel svou milostí služebníky své. A jako kdysi služebníku svému Tobiáši, tak nyní pošli také jim anděla strážce a vůdce, aby je chránil od všelikého zlého úmyslu nepřátel viditelných i neviditelných, vedl je k plnění přikázání tvých, doprovázel je v klidu, štěstí a zdraví a přivedl je zpět bez úhony a v pokoji. Dej, aby to, co dobrého svou cestou zamýšlejí vykonati, k tvému zalíbení šťastně splnili. Neboť Tobě přísluší býti milostivým a zachraňovat nás a Tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem tvým i s přesvatým a blahým a oživujícím Duchem tvým nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Za plavící se po vodě i vzduchem: Vládce, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, jenž jsi kráčel po vodě jako po suché zemi a učedníky své učinil jsi hodnými, aby byli tvými spolucestujícími na lodi; jenž jsi přikázal bouři a větrům mořským, aby se ztišily, rač i nyní chránit služebníky své a utišovat každý protivný vítr a bouři. Vzbuď příznivý a příhodný vítr, aby plavba byla šťastná. Budiž sám jejich kormidelníkem a spásonosným a klidným přístavem. A jako jsi mocnou pravicí svou z úzkosti vysvobodil Petra apoštola, zbav i je, o Pane, všech viditelných i neviditelných nepřátel. Dej, aby se zdrávi, v radosti a šťastni navrátili domů po vykonání své práce a splnění svého úkolu, a ochraňuj je od ztroskotání i neštěstí. Neboť ty jsi Spasitel, ochránce a dárce všech pozemských i nebeských darů; Tebe oslavujeme s bezpočátečným Otcem Tvým i s přesvatým, blahým a oživujícím Duchem Tvým nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.