Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitba ranní

Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvy přečisté Matky své i všech svatých, smiluj se nad námi. Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě! Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všudy přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a spas, Dobrotivý, duše naše.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát.) Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Sláva Otci i synu i Svatému Duchu i nyní vždycky až na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věků. Amen.

Probudiv se a povstav, děkuji ti, trojjediný Bože, neboť z veliké své dobrotivosti a shovívavosti nerozhněval jsi se na mne lenivého a hříšného, aniž jsi mne zahubil s nepravostmi mými, ale v neustálé lidumilnosti své pozdvihl jsi mne, ležícího ve snu, abych vstal z jitra a oslavoval království Tvé. A nyní osviť duchovní oči mé a otevři ústa má, abych se naučil slovůmTvým, rozuměl přikázáním Tvým, činil vůli Tvou, pěl Ti v srdečném vyznání a oslavoval přesvaté jméno Tvé. Otce, i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Kriste Bože, pravé světlo, jenž osvěcuješ a posvěcuješ každého člověka přicházejícího na svět! Dej, ať se ukáže nad námi zář tváře Tvé. Spravuj cesty naše, abychom zachovávali přikázání Tvá, na přímluvy přečisté Matky Tvé i všech svatých Tvých. Amen.

Dobrotivého Krále dobrotivá Máti, přečistá a požehnaná Bohorodice Maria, milosrdenství Syna svého a Boha našeho vylej na duší mou, vášním oddanou a přímluvami svými učiň mne schopným dobrých skutků, abych ostatní čas života svého prožil bez hříchu a s pomocí tvou dosáhl nebeského ráje, Bohorodice Panno, jediná čistá a blahoslavená.

Anděli Boží, strážce můj svatý, k ochraně mi od Boha z nebe daný, vroucně prosím tebe: osvěcuj mne dnes, chraň od všelikého zla, uč mne dobrým skutkům a veď na cestu spásy. Přimlouvej se za mne, svatý a bohulibý služebníku Boží, jehož jméno nosím, neboť k tobě se utíkám, ochotnému pomocníku, modlícímu se za duši mou.

Rozpomeň se, Hospodine, na naše rodiče, bratry, sestry, příbuzné a dobrodince a obdaruj je všemi dobry svými. Rozpomeň se, Hospodine, na dobrodince svatých církví Tvých a uděl jim, oč tebe prosí pro spásu a život věčný. Smiluj se nad ubohými a opuštěnými vdovami a sirotky, nad ne mocnými a nad těmi, kdož žijí v bídě, v žaláři, v zajetí a otroctví. Ochraňuj všechny, kdož pro tebe a pro víru pravoslavnou jsou pronásledováni od nevěřících a bludařů. Rozpomeň se na ně, navštiv, posilni, potěš je, zbav je utrpení a dej jim svobodu. Spas, Hospodine, všechny, kdož jsou v prací a na cestě. Smiluj se nad těmi, kdož se na nás hněvají, škodí nám, strojí překážky, a nedej, aby zahynuli kvůli nám hříšným. Osvěť světlem tvého poznání ony, kdož jsouce zaslepeni bludy odstoupili od pravoslavné víry, a přiveď je ke své svaté a apoštolské Církvi. Rozpomeň se, Hospodine, na představitele naší vlasti. Ohraď jejich působení mírem, vzbuď v srdcích jejich přízeň k svaté Tvojí Církvi pravoslavné, abychom i my, údové její, mohli pokojně žít v pravé víře zbožně a čestně. Spas, Bože, lid svůj a požehnej dědictví svému. Vítězství daruj nad nepřáteli křesťanům pravoslavným a ochraňuj věrné své křížem Svým. Rozpomeň se, Hospodine, na naše církevní představené a všechny duchovní pastýře, a dej, aby slovem i životem svým ukazovali lidem cestu spásy. Rozpoměň se, Hospodine, na zesnulé (moje rodiče, bratry a sestry) představené duchovní i světské, učitele a dobrodince; rozpomeň se na všechny, kdo za víru a za vlast životy své položili; rozpomeň se na všechny; kdo ve víře a v naději vzkříšení z tohoto světa odešli, odpusť jim všem jejich hříchy úmyslné i neúmyslné, upokoj duše jejich tam, kde září světlo tváře Tvé a učiň památku jejich věčnou. Pane, Ježíši Kriste, který jsi řekl: „Beze mne nemůžete nic učinit“, pomoz mi, hříšnému, abych práci tohoto dne začal, konal i skončil s Tebou. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.