Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitby během dne

Před jídlem: Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův. Amen Pane Ježíši Kriste, Bože náš, požehnej nám tento pokrm i nápoj na přímluvy přečisté Matky své i všech svatých svých. Amen.

Po jídle: Děkujeme Tobě, Kriste, Bože nás, že jsi nás nasytil pozemskými dary svými. Nevylučuj nás ani z nebeského království svého, ale jako jsi přišel, Spasiteli, mezi učedníky své a udělil jim pokoj, přijď i mezi nás a spas nás.

Před učením: Předobrotivý Hospodine, sešli nám milost svatého Ducha svého, aby rozmnožil a posílil naše duševní schopnosti, abychom vnímajíce učení, jež se nám podává, rostli Tobě, svému Tvůrci, ke slávě, rodičům svým k radosti a církvi i vlasti k prospěchu.

Po učení: Děkujeme Tobě, Stvořiteli, že jsi nás učinil hodnými milosti své, abychom chápali učení. Žehnej našim představeným, rodičům i učitelům, kteří nás vedou k poznání dobra, a dej nám sílu i zdatnost, abychom v učení zdárně pokračovali.

V pokušení: Hospodine, k tobě volám, vyslyš mne! Nedej, aby srdce mé chýlilo se k zlému a abych se dopouštěl bezbožných skutků s lidmi, kteří činí nepravosti. Na Tebe, Hospodine, upírám zrak svůj, v Tebe doufám; nedej, abych zahynul. (Ze žalmu CXLI.)

V zármutku: Ježíši Kriste, Ty jsi plnost všeho dobra. Naplň mou duši radostí a veselím a spas mne jako jediný Přemilostivý.