Jdi na obsah Jdi na menu
 


modlitby před spaním

Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

Pane Ježíši Kriste, na přímluvy svatých otců našich smiluj se nad námi. Sláva tobě. Bože náš, sláva tobě! Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všudy přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a spas, Dobrotivý, duše naše.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát.) Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věků v. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Sláva Otci i synu i Svatému Duchu i nyní vždycky až na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův. Amen.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádné omluvy nevědouce, tuto modlitbu Tobě, jako Pánu svému, my hříšníci přinášíme: smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme; nehněvej se na nás velmi, aniž rozpomínej se na hříchy naše, ale pohleď i nyní jako milosrdný na nás a zbav nás nepřátel našich; neboť Tys Bůh náš a my lid Tvůj, všichni dílo rukou Tvých a jméno Tvé vzýváme.

Bránu milosrdenství otevři nám, požehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v Tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli Tebou od všeliké bídy, ježto jsi spása pokolení křesťanského; 

Zdrávas, Bohorodice Panno, milostiplná Maria, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich.

Hospodine, Bože náš, v čem zhřešil jsem tohoto dne skutkem, slovem nebo pomyšlením, odpusť mi ve své dobrotivosti i lidumilnosti a popřej mi tichého a klidného spánku; sešli anděla svého, aby mne chránil a střežil ode všeho zla: neboť Tys ochránce duší i těl našich, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Odpusť, Hospodine, těm, kteří nám zle činí: dobře čiň těm, kdo nám dobře činí. Bratřím, sestrám a příbuzným našim daruj, oč prosí ke spáse a životu věčnému. Navštiv nemocné a uzdrav je. Doprovázej cestující po souši i moři i ve vzduchu. Rozpomeň se, Hospodine, na duše zesnulých služebníků a služebnic svojich (mých rodičů), a všech mých příbuzných i dobrodinců a odpusť jim všechny hříchy úmyslné i neúmyslné. — Rozpomeň se na všechny pravoslavné křesťany, kteří zde i všude jinde odpočívají, a uveď je mezi svaté své, kde září světlo tváře tvé. —Uděl, Hospodine, odpuštění hříchů všem, kdož zesnuli u víře a v naději vzkříšení, a učiň památku jejich věčnou. Ohraď mne, Pane, mocí drahocenného a oživujícího kříže svého a ochraňuj mne od všelikého zla. V ruce tvé, Pane Ježíši Kriste, Bože můj, poroučím ducha svého; Ty mne žehnej, smiluj se nade mnou a život věčný mi daruj. Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.